SPEECHCOM SYSTEMUTVECKLING AB

 

ALLMÄNNA VILLKOR - SPEECHCOM DICTATION

 

November  2019

 

 

1                         ALLMÄNT

1.1                   Dessa allmänna licensvillkor ("Villkoren") reglerar avtal ("Avtalet") mellan SpeechCom Systemutveckling AB ("SpeechCom") och annan myndig fysisk eller juridisk person ("Kund"), rörande användning av SpeechComs tjänst SpeechCom Dictation (”Dictation”).

1.2                   Med Avtalet avses dels vad som anges i dessa Villkor samt dels vad som på annat sätt kan komma att avtalas mellan Parterna rörande Dictation. Vad som i övrigt kan komma att avtalas mellan Parterna har företräde fram för Villkoren om annat inte uttryckligen anges.

1.3                   Dictation ger Kund möjlighet till dikteringsfunktioner via dator. Dictation tillhandahålls mot avgift (”Licensavgift”).

1.4                   Dictation omfattar, utöver dikteringsfunktioner, i förekommande fall också datamedia, manual, databaser och andra programvarukomponenter samt anknytande applikationer, t.ex. texttolkningar av ljudfiler.

 

2                         AVTALSTID

2.1                   Avtalet träder i kraft när

(a)           Kunden gjort en beställning av Dictation på SpeechComs hemsida, via telefon, e-post eller annan skriftlig handling, och

(b)          SpeechCom tillställt Kunden skriftlig orderbekräftelse.

2.2                   Efter ikraftträdandet gäller Avtalet i ett år. Part äger säga upp Avtalet skriftligen senast en månad före varje avtalsperiods utgång. Om Avtalet inte sägs upp förlängs det automatiskt med ett år i taget.

2.3                   Bestämmelser rörande uppsägning med omedelbar verkan finns i avsnitt 16.

3                         LICENS

3.1                   SpeechCom upplåter genom Avtalet en icke exklusiv och icke över- eller upplåtbar rätt (”Licens”) för Kunden att under avtalsperioden för eget internt bruk använda Dictation i enlighet med dessa Villkor och vad som i övrigt kan komma att avtalas mellan Parterna.

3.2                   Kunden får inte tillhandahålla Dictation till fler personer än vad som följer av Kundens Licens. Har annat inte uttryckligen avtalats anses Licens endast omfatta rätt för en (1) person att använda Dictation åt gången. Är Kunden näringsidkare får denne inte tillhandahålla Dictation till personer som inte är anställda eller uppdragstagare hos Kunden. Kunden skall omedelbart meddela SpeechCom om det finns anledning att befara att obehöriga kan ha fått tillgång till Dictation.

3.3                   Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning äger Kunden inte rätt att själv eller genom tredje man kopiera, modifiera eller på annat sätt förändra eller göra ingrepp i Dictation.

 

4                         LEVERANS

4.1                   Dictation tillhandahålls normalt samma dag som SpeechCom tillställer Kunden orderbekräftelse. Eventuell senarelagd leverans kan framgå av orderbekräftelsen.

 

5                         TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1                   Licensen förutsätter att Kunden vid varje tidpunkt har erforderlig teknisk utrustning (t.ex. mikrofoner/diktafoner) och internetuppkoppling för att i normal omfattning kunna utnyttja Dictation. Detta gäller även förändrad funktionalitet i Dictation på grund av Uppdateringar, förändrade säkerhetsrutiner och liknande vidareutvecklingar.

5.2                   Kund ansvarar själv för att han har tillgång till Internet och att dennes e-post-system fungerar.

5.3                   Kunden svarar själv för installation av Dictation i sin datormiljö.

5.4                   SpeechCom åtar sig inte att lagra, säkerhetskopiera, kontrollera eller på annat sätt hantera ljudfiler, texttolkningar eller annan data åt Kunden med mindre än att särskilt skriftligt avtal om detta träffas mellan Parterna.

 

6                         LICENSAVGIFT

6.1                   Kunden skall till SpeechCom erlägga avgift (”Licensavgift”) för nyttjandet av Dictation. Om annat inte uttryckligen avtalats mellan Parterna skall Licensavgiften följa SpeechComs vid var tid gällande prislista. Eventuell fraktkostnad ingår inte i Licensavgiften om annat inte uttryckligen avtalas. Lagstadgad mervärdeskatt och andra eventuella skatter och/eller allmänna avgifter tillkommer på Licensavgiften.

6.2                   Licensavgiften erlägges årsvis i förskott, mot faktura, vilken skall betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta på utestående belopp med 8% plus gällande referensränta från förfallodagen. SpeechCom förbehåller sig rätt att ta kreditupplysning på Kunden.

6.3                   SpeechCom äger rätt men inte skyldighet att justera Licensavgiften under avtalstiden. SpeechCom skall informera Kunden om sådan justering senast 90 dagar före ikraftträdandet. Om Kunden inom 14 dagar, från att sådan information lämnats, skriftligen underrättar SpeechCom att justeringen inte godtas, upphör Avtalet (och Licensen) att gälla vid den tidpunkt som infaller en månad från det Kundens underrättelse kommit SpeechCom tillhanda. Under uppsägningstiden gäller den tidigare Licensavgiften. Om Kunden inte tillställer SpeechCom någon underrättelse om att justeringen inte godtas inom utsatt tid skall Kunden anses ha accepterat den nya Licensavgiften. Information om kommande justering av Licensavgiften kan lämnas i elektronisk form, t.ex. via e-post eller på SpeechComs hemsida.

 

7                         SUPPORT

7.1                   SpeechCom tillhandahåller användarhjälp (”Support”) avseende Dictation via telefon och e-post. Support tillhandahålls vardagar mellan 8.00-12.00 och 13.00-17.00 CET under september – maj inom 24 timmar och under juni-augusti inom 48 timmar räknat från den tidpunkt SpeechCom mottog begäran om Support från Kunden. SpeechCom äger rätt att avvakta med, avbryta och/eller göra uppehåll i Support som begärs eller utsträcker sig under övrig tid.

7.2                   Support förutsätter att Kunden på begäran kan uppge sitt kundnummer och lämna noggrann redogörelse för sitt datasystem och dess grundläggande struktur, de eventuella driftsstörningar Kunden upplever samt vilken inverkan driftsstörningarna har på Kundens verksamhet i stort.

7.3                   SpeechCom förbehåller sig möjlighet att återkomma till Kunden vid senare tillfälle om den frågeställning som Kunden väckt är av särskilt komplicerad natur. Vid hög arbetsbelastning förbehåller sig SpeechCom möjlighet att ta emot begäran om Support från Kund via telefonsvarare. Under förutsättning att Kunden därvid lämnar tydligt besked om vad ärendet avser och hur SpeechCom kan komma i kontakt med Kunden åtar sig SpeechCom att återkomma i ärendet så snart personal finns tillgänglig.

7.4                   I Support ingår inte underhåll, felsökning/-avhjälpning eller liknande åtgärd avseende mjuk- eller hårdvara hos Kunden som inte tillhandahållits av SpeechCom.

 

8                         UPPDATERINGAR

8.1                   Med Uppdatering avses i dessa Villkor nya versioner av Dictation med smärre förbättringar (s.k. buggfixar) eller med större förändringar, som till exempel kan tillföra ny eller förbättrad säkerhet, funktionalitet eller användning.

8.2                   SpeechCom har rätt men inte skyldighet att tillhandahålla Uppdateringar löpande under avtalstiden och utan föregående information därom till Kunden. Det åligger Kunden att på begäran från SpeechCom omgående ersätta tidigare version av Dictation med tillhandahållen Uppdatering.

 

9                         GARANTI

9.1                   SpeechCom garanterar att Dictation under avtalstiden håller huvudsaklig funktionalitet i enlighet med angivna specifikationer och/eller senare genomförda Uppgraderingar. Information som anges i produktblad över SpeechComs produkter och tjänster omfattas inte av Avtalet eftersom sådana produktblad är föremål för fortlöpande omarbetningar och således ofta blir inaktuella.

9.2                   Det åligger Kunden att omgående kontakta SpeechCom om Kunden anser att Dictation inte uppfyller avtalad funktion. Kunden skall på begäran kunna förevisa och om möjligt dokumentera avvikelsen för SpeechCom.

9.3                   Om avvikelse från garanti enligt detta avsnitt 9 föreligger, skall SpeechCom efter mottagande av reklamation avhjälpa avvikelsen med den skyndsamhet omständigheterna kräver. Avhjälpande kan ske genom rättning av fel eller genom åtgärder för kringgående av felet. SpeechCom äger efter eget val byta ut Kundens exemplar av Dictation mot ett annat exemplar. SpeechCom svarar därvid inte för installation. Om SpeechCom inte avhjälper avvikelsen med den skyndsamhet omständigheterna kräver, äger Kunden rätt att sätta ut en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Har SpeechCom inte avhjälpt avvikelsen vid fristens utgång, äger Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

9.4                   Den lämnade garantin förutsätter att Kunden följer Avtalet och använder Dictation i föreskriven driftsmiljö och enligt föreskrifter i manual och andra instruktioner från SpeechCom. Garantin omfattar inte fel som är utan betydelse för Dictations funktioner.

9.5                   Oavsett vad som anges i 9.1 kan SpeechCom inte garantera att Dictation är helt fri från mindre programfel, s.k. buggar. Fullständig frihet från sådana programfel kan av tekniska och affärsmässiga skäl normalt inte uppnås inom programvaruindustrin. Kunden är vidare införstådd med att Dictation av tekniska skäl kan få viss nedtid. SpeechCom åtar sig att skyndsamt tillse att sådana brister i tillgängligheten avhjälps.  

 

10                     UNDERKONSULTER

SpeechCom förbehåller sig möjlighet att anlita externa samarbetspartners och/eller underkonsulter för att kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet.

 

11                     IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1               All ägande- och upphovsrätt samt alla andra eventuella immateriella rättigheter som hänför sig till Dictation och utvecklingen därav tillkommer SpeechCom eller bolagets samarbetspartners. Avtalet innebär inte att Kunden erhåller någon annan rätt än den nyttjanderätt som följer av Licensen.

11.2               Rättigheter till utvecklingar - med eller utan skydd av upphovsrätt – av Dictation, vilka utvecklingar uppstår i samband med fullföljande av Avtalet, skall tillkomma SpeechCom och omfattas av Avtalet.

11.3               Rättigheter till inspelade ljudfiler med i förekommande fall samt texttolkningar tillkommer Kunden.

11.4               Kunden svarar för att dennes användande av Dictation inte innebär intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Kunden åtar sig att ersätta SpeechCom för skada som kan drabba SpeechCom vid sådant intrång.

11.5               Uppgifter om SpeechComs eller tredje mans ägande- och upphovsrätt eller annan eventuell immateriell rättighet i Dictation eller medium på vilket Dictation görs tillgänglig får inte förändras eller tas bort. Detsamma gäller motsvarande märkning på all dokumentation som tillhandahålls av SpeechCom.

 

12                     SEKRETESS

12.1               Av tekniska skäl kan SpeechCom inte säkerställa att ljudfiler eller streaming av ljud vid realtidsdiktering krypteras. När sådan information skickas via internet sker detta skyddat om så är möjligt. Men med hänvisning till allmänna säkerhetsbrister i de kommunikationsprotokoll som ligger till grund för dagens e-postsystem kan SpeechCom inte garantera att tredje man inte får del av Kundens information.

12.2               Utöver vad som anges i 12.1 förbinder sig Parterna, utan begränsning i tiden,  att tillse att sådan information, som berör Avtalet eller som Part mottagit från den andra Parten eller som framkommer vid användning av Dictation och som är att betrakta som den andra Partens Konfidentiella Information, inte avslöjas för tredje man.

12.3               Med Konfidentiell Information avses varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte. Som Konfidentiell Information skall särskilt anses innehållet i förlikning eller skiljedom med anknytning till Avtalet och teknisk information om Dictation som inte offentliggjorts av SpeechCom.

12.4               Parts sekretessåtagande enligt detta avsnitt 12 omfattar inte information som

(a)           är allmänt känd eller kommer till allmän kän­nedom på annat sätt än genom Parts avtalsbrott;  eller

(b)          Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra Parten; eller

(c)           Part kan visa att han mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i för­hållande till denne; eller

(d)          Part fått föregående skriftligt godkännande från den andra Parten att lämna ut till tredje man; eller

(e)          lämnas i enlighet med föreläggande från domstol eller annan myndighet; eller

(f)            lämnas under (men inte utanför) medling eller skiljeförfarande; eller

(g)           lämnas till Parts ekonomiska och/eller juridiska rådgivare, under förutsättning att mottagaren åtar sig att iaktta sekretess i motsvarande utsträckning som Part.

12.5               SpeechCom förbehåller sig rätt att utan föregående godkännande från Kunden lämna allmän information om tillhandahållandet av Dictation till Kunden, i löpande marknadsföring, pressreleaser, investeringsprospekt och liknande sammanhang. Vid sådant offentliggörande får emellertid inte Konfidentiell Information röjas.

 

13                     DATABEHANDLING OCH INTEGRITET

13.1               SpeechCom och andra bolag i SpeechComs koncern, samarbetspartners och uppdragstagare till SpeechCom förbehåller sig rätten att använda information som Kunden lämnar i samband med användningen av Dictation. Informationen kan användas för drift, underhåll och utveckling av Dictation och anknutna tjänster, samt för administration av kundkontakter, service, support och information om SpeechComs övriga tjänster, marknads- och kundanalyser, affärsutveckling och för statistiska ändamål.

13.2               Vid användandet av Dictation kommer information som Kunden tillhandahåller (framförallt ljudfiler) att delas med SpeechComs samarbetspartners. Sådan delning är tekniskt nödvändig för att Dictation skall kunna användas.

13.3               Vid tillhandahållandet av Licens kan SpeechCom kan komma att behandla personuppgifter bl.a. i samband med att Kunden beställer Dictation, begär support, aktiverar Licens, använder Dictation eller vid andra kontakter. SpeechCom behandlar alltid personuppgifter i enlighet med EUs Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning.

 

14                     ANSVAR

14.1               SpeechCom ansvarar endast för skador i den mån uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet kan läggas SpeechCom till last. SpeechCom ansvarar inte i något fall för

(a)           bristande funktionalitet i Dictation om detta beror på fel, brister eller begränsningar i Kundens hård- och/eller mjukvara och/eller internetuppkoppling;

(b)          skada som uppstår vid obehörigt eller felaktigt användande av Kundens exemplar av Dictation;

(c)           skada som uppstår på grund av eventuella säkerhetsbrister hos Kunden och/eller dennes underleverantör. Vid oklarhet om säkerhetsbrist föreligger skall ISO/IEC 27002 eller motsvarande efterföljande branschstandard för informationsteknologisäkerhet vara vägledande;

(d)          skada som uppstår till följd av att Kunden inte installerar tillhandahållna Uppdateringar.

(e)          förlust eller påverkan på data (eftersom det är Kundens ansvar att upprätthålla egna back-up-rutiner);

(f)            indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för utrustning , ersättningskrav från tredje man och liknande kostnader eller förluster.

14.2               SpeechCom tillhandahåller texttolkning av ljudfiler med användande av teknik som tillhandahållas av tredje man via internet. Kunden är införstådd med och accepterar att kvaliteten på sådan texttolkning i hög grad är beroende på den teknik som tillhandahålls av tredje man och på den internetuppkoppling som vid var tillfälle kan uppnås. Resultatet av tolkningen är därtill beroende av den kvalitet som Kundens ursprungliga ljudinspelning har. Mot denna bakgrund kan SpeechCom inte garantera att texttolkade ljudfiler texttolkningen är helt fria fri från fel och/eller brister.

14.3               Kunden får inte använda Dictation på sådant sätt att skada uppstår för SpeechCom eller tredje man. Kunden skall hålla SpeechCom skadeslös för krav riktade från tredje man mot SpeechCom p.g.a. Kundens användning av Dictation. Vad som nu sagts gäller även om Kundens exemplar av Dictation används av obehörig eller utan Kundens godkännande.

 

14.4               Utöver vad som i övrigt anges i detta avsnitt 14 är SpeechComs ansvar begränsat till ett belopp motsvarande av Kunden ev. erlagd Licensavgift under de tre senaste kalenderåren, dock maximalt 10 000 EUR, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas SpeechCom till last.

 

15                     FORCE MAJEURE

15.1               Om Part förhindras att fullgöra sina förpliktelser av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder.

15.2               Såsom befriande omständighet enligt 15.1 skall bl.a. anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, översvämning, allvarlig störning i data- eller telekommunikationer, omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.

15.3               Finner Part att omständighet som omnämns i 15.1 föreligger, skall detta skriftligen meddelas andra Parten inom fem vardagar från det den första Parten fick eller borde ha fått kännedom om den aktuella omständigheten. Görs inte detta förlorar Parten sin rätt att åberopa befrielsegrund enligt detta avsnitt 15.

15.4               Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av omständighet angiven i 15.1, äger Part skriftligen frånträda Avtalet.

 

16                     FÖRTIDA UPPHÖRANDE

16.1               Vardera Parten äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om

(a)           den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig anmodan därom, eller

(b)          den andra Parten med fog kan förväntas försättas i konkurs, inleda företagsrekonstruktion eller ackordsförhandlingar, inställa betalningar eller på annat sätt kan anses vara på obestånd eller ha väsentliga betalningssvårigheter.

(c)           den andra Parten, eller företrädare för denne eller koncernbolag till denne, med fog kan misstänkas ha begått brottslig handling i samband med fullgörandet av Avtalet.

(d)          den andra Parten av svensk eller utländsk myndighet förklaras eller kan förväntas förklaras ha överträtt allmänna exportkontrollregler eller förklaras eller kan förväntas förklaras inte vara behörig att förvärva, inneha eller disponera Dictation eller teknologi som är föremål för regler om exportkontroll.

16.2               Utöver vad som i övrigt anges i detta avsnitt 16 äger SpeechCom alltid rätt att utan skadeståndsansvar säga upp Avtalet (inbegripet Licensen) med omedelbar verkan om Kunden underlåter att erlägga Licensavgift eller använder eller förfogar över Dictation i strid med Avtalet eller svensk eller utländsk upphovsrättslagstiftning. SpeechCom äger i sådant fall även rätt att utan föregående kommunikation med Kunden omedelbart stoppa dennes tillgång till Dictation.

 

17                     FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

17.1               Om Avtalet upphör skall Kunden återlämna eller radera installerad mjukvara, dokumentation och annat material som erhållits från SpeechCom. Kunden skall därtill på begäran från SpeechCom översända skriftligt intyg, undertecknat av behörig ställföreträdare för Kunden om att Kunden inte längre, varken direkt eller indirekt, helt eller delvis i någon form, innehar exemplar av eller på annat sätt disponerar över Dictation.

17.2               SpeechCom ansvarar inte för att ljudfiler eller annan data som Kunden har framställt genom utnyttjande av Dictation finns till tillgängliga efter Avtalets upphörande. Detta gäller även om Avtalet upphör omedelbart utan föregående kommunikation med Kunden enligt 16.2.

 

18                     MEDDELANDEN

18.1               Meddelanden avsända till Parts senast meddelade postadress eller e-postadress skall anses ha framförts på korrekt sätt och ha skett skriftligen.

18.2               Meddelande skall anses ha mottagits senast fem vardagar efter avsändandet om det sänts till Parts senast meddelade postadress. Meddelande som avsänts via e-post skall anses ha nått Part vid avsändandet, förutsatt att den avsändande Parten inte erhåller något meddelande från mottagaren om frånvaro eller besked om fel vid överföringen eller det av annan anledning inte kan råda tvivel om att meddelandet inte nått mottagaren.

18.3               Det åligger Part som byter postadress eller e-postadress att skriftligen omgående meddela den andra Parten detta. Skulle Part brista härvidlag skall Parten alltid ansvara för den skada som kan komma att uppstå på grund av att meddelanden inte kommer fram.

 

19                     ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

19.1               SpeechCom har rätt att under avtalstiden genomföra sådana ändringar eller modifieringar av Dictation, som påkallas av teknikutveckling, tvingande lagstiftning och liknande förhållanden.

19.2               Med undantag för de fall som anges i 6.3 och 19.1 skall ändringar av och tillägg till Avtalet upprättas skriftligen och under­tecknas av behöriga företrädare för Parterna för att äga giltighet.

 

20                     ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE

20.1               Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet (t.ex. Licens) till tredje man utan SpeechComs föregående skriftliga medgivande.

20.2               SpeechCom äger rätt att utan Kundens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat företag inom den koncern som SpeechCom tillhör. SpeechCom äger också rätt att överlåta eller upplåta fordran med anknytning till Avtalet till bank, finansbolag eller annat kreditinstitut.

 

21                     TVIST

21.1               Tvister med anledning av detta Avtal skall avgöras slutligt i enlighet med Västsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråds regler om medling och skiljeförfarande.

21.2               Oavsett vad som anges i 21.1 äger Part påkalla att tvist, där värdet av vad som yrkas inte överstiger två prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) i stället skall avgöras av Göteborgs tingsrätt. Parterna godtar att rätten vid huvudförhandling får bestå av en domare. Parterna förbinder sig att inte överklaga domar och beslut från Tingsrätten.